SC INTERNSHIP 2023

9 Jan, 2023

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาฝึกงาน “ SC INTERNSHIP 2023 ”

โดยปีนี้ได้เปิดรับนิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมรับประสบการณ์การฝึกงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สัมผัสโลกของการทำงานจริง พร้อมเรียนรู้ไปกับทีมงานมืออาชีพในช่วงปิดภาคเรียน เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 รวม 80 อัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สามารถฝึกปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์)
2. สามารถฝึกปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (อาคารชินวัตร 3) หรือ โครงการก่อสร้างของทางบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรร โดยนิสิต/นักศึกษาสามารถเลือกสถานที่เดินทางฝึกปฏิบัติงานได้จริง
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 เท่านั้น
4. มีเกรดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม สาขาวิศวกรรม 2.5 ขึ้นไป และสาขาอื่นๆ 2.80 ขึ้นไป
5. มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯได้
สามารถสมัคร และ ดูรายละเอียดตำแหน่ง / หน่วยงาน ที่เปิดรับฝึกงานได้ที่ QR Code หรือคลิก : https://insidesc.scasset.com/sc-internship

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่น่าสนใจ มีรูปถ่ายชัดเจน พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และที่อยู่ครบถ้วน
2. เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่มีผลการเรียนล่าสุด 1 ใบ
* ข้อ 1 - ข้อ 2 แนบส่งเป็นไฟล์เดียว
* ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 และ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ให้ทราบทาง E-mail ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
MORE NEWS